شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های اثرگذار بر تاب‌آوری شالیکاران استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

5 محقق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

6 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22124/cr.2024.26768.1810

چکیده

مقدمه: مفهوم تاب‌آوری بر توانایی بقا و رشد در شرایط متغیر متمرکز است. تولید برنج در استان گیلان با مخاطره‌های زیادی در سامانه تولید، بازارهای محصول و نهاده مواجه است. طی سال‌های اخیر، کاهش رواناب ورودی از حوزه آبریز سفیدرود بزرگ و کم آبی، پایداری تولید برنج در این استان را تهدید می‌کند. در این شرایط توجه به تاب آوری شالیکاران و برنامه‌ریزی مناسب برای شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های اثرگذار بر آن ضروری است. ابعاد مختلف تاب آوری شامل اقتصادی، اجتماعی، فنی و فیزیکی در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت. به تفکیک این چهار بعد، پیشران‌های مختلف شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان نمونه اولویت بندی شد.

مواد و روش‌ها: درخت تصمیم پژوهش با هدف اولویت‌بندی پیشران‌های مؤثر بر تاب‌آوری شالیکاران پس از جمع‌بندی یافته‌های موجود در پژوهش‌های قبلی و نظر خبرگان نمونه در قالب چهار معیار و 19 زیرمعیار طراحی شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه مقایسه زوجی است که مشتمل بر پنج گروه مقایسه و 46 مقایسه زوجی می باشد و توسط 10 نفر از خبرگان حوزه تاب‌آوری کشاورزی در دانشگاه گیلان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان و مؤسسه تحقیقات برنج کشور تکمیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های مرتبط با مقایسه‌های زوجی فرایند سلسله مراتبی خاکستری به کار رفت. الگوریتم این فرایند در هشت مرحله اجرا با استفاده از نرم افزار MATLAB پیاده سازی شد. یافته‌های حاصل از این فرایند براساس مقدار شاخص ناسازگاری کم‌تر از 10 درصد اعتبارسنجی شد.

یافته‌های تحقیق: در بین معیارهای درخت تصمیم، معیار اقتصادی با وزن نسبی 60.30 درصد به عنوان مهمترین پیشران تاب‌آوری شالیکاران شناسایی شد. معیار فنی با وزن نسبی 20.71 درصد، معیار اجتماعی با وزن نسبی 12.44 درصد و معیار فیزیکی با وزن نسبی 6.55 درصد به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم قرار دارند. زیرمعیارهای اقتصادی شامل دارایی های خانوار شالیکار، درآمد و دارایی‌های شالیزار به ترتیب اولویت‌های اول تا سوم اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند. وزن های نهایی مرتبط با سه زیرمعیار یادشده به ترتیب 19.43، 17.19 و 12.15 درصد می باشد که بیانگر اولویت بالای پیشران های اقتصادی در تاب آوری شالیکاران است. نتایج مربوط به رهیافت فاصله انحراف معیار از میانگین نشان داد که در مجموع سه زیرمعیار اقتصادی فوق دارای شدت اثرگذاری بسیار زیاد بر تاب آوری می باشد. همچنین، زیرمعیارهای اقتصادی امور مالی و بودجه و یارانه ها به همراه زیرمعیار فنی دسترسی به نهاده ها به عنوان پیشران های دارای شدت اثرگذار زیاد معرفی شدند.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بر اهمیت بالای معیار و زیرمعیارهای اقتصادی بر تاب‌آوری شالیکاران استان گیلان دلالت دارند. از این‌رو، توجه به این پیشران‌ها و برنامه‌ریزی مناسب جهت بهبود آنها باید در دستور کار مدیران استانی قرار گیرد. اتخاذ راهبرد متنوع سازی منابع درآمدی کشاورزان با استفاده از توسعه گردشگری و صنایع دستی روستایی و تمرکز بر ایجاد ناحیه‌های کارگاهی- خدماتی در مناطق روستایی در این خصوص راهگشا خواهد بود. همچنین، برنامه‌ریزی برای بهبود سرمایه مالی و دارایی های شالیکاران به عنوان مهم‌ترین پیشران تاب‌آوری باید مدنظر قرار گیرد. معیار فنی نیز اهمیت بالایی در تاب‌آوری شالیکاران دارد. از این رو، بهبود دسترسی شالیکاران به نهاده‌ها و ترویج کاربرد بذرهای اصلاح شده و مقاوم ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing drivers affecting the resilience of paddy farmers in Guilan province

نویسندگان [English]

 • Mohammad Karim Motamed 1
 • Mohammad Kavoosi-Kalashami 2
 • Parisa Khaligh Khiavi 3
 • Fatemeh Ghorbani Piralidehi 4
 • Fatemeh Askary Bozayeh 5
 • Fatemeh Hoodneh Dafchahi 6
1 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Graduate Ph. D., Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
5 Researcher ,Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Rasht, Iran
6 Graduate M. Sc., Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction
The concept of resilience focuses on the ability to survive and grow in changing circumstances. Rice production in Guilan province faces many risks in the production system, product and input markets. During the recent years, the decrease of the runoff from the big Sefidroud basin and water scarcity threatens the sustainability of rice production in this province. In this situation, it is necessary to pay attention to the resilience of paddy farmers and to plan properly to identify and prioritize the drivers affecting it. Various dimensions of resilience, including economic, social, technical and physical, were considered in this study. According to these four dimensions, different drivers were identified and prioritized using the opinions of sample experts.

Materials and methods
The research decision tree was designed with the aim of prioritizing the drivers effective on the resilience of paddy farmers after summarizing the findings in previous researches and the opinion of sample experts in the form of four criteria and 19 sub-criteria. The research tool is a pairwise comparison questionnaire, which consists of five comparison groups and 46 pairwise comparisons, and was completed by 10 experts in the field of agricultural resilience at University of Guilan, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, and Rice Research Institute of Iran. In order to analyze the data related to pairwise comparisons, the grey analytic hierarchy process was used. The algorithm of this process was implemented in eight steps using MATLAB software. The findings of this process were validated based on the inconsistency index value of less than 10%.

Research findings
Among the criteria of the decision tree, the economic criterion with a relative weight of 60.30% was identified as the most important driver of paddy farmers' resilience. Technical criteria with a relative weight of 20.71%, social criteria with a relative weight of 12.44%, and physical criteria with a relative weight of 6.55% are in the second to fourth place, respectively. The economic sub-criteria, including the assets of the paddy farmer household, income and assets of the paddy farm, have been assigned the importance of the first to third priorities, respectively. The final weights related to the three mentioned sub-criteria are 19.43, 17.19 and 12.15 percent, respectively, which indicates the high priority of economic drivers in the resilience of paddy farmers. The results related to the interval of standard deviation from mean showed that in total the above three economic sub-criteria have a very high impact on resilience. Also, the economic sub-criteria of financial affairs and budget and subsidies along with the technical sub-criteria of access to inputs were introduced as drivers with high impact intensity.

Conclusion
The findings of the research indicate the high importance of economic criteria and sub-criteria on the resilience of paddy farmers in Guilan province. Therefore, attention to these drivers and proper planning to improve them should be on the agenda of provincial managers. Adopting the strategy of diversifying farmers' income sources by using the development of tourism and rural handicrafts and focusing on the creation of workshop-service areas in rural areas will be a way forward in this regard. Also, planning to improve the financial capital and assets of paddy farmers as the most important driver of resilience should be considered. The technical criterion is also very important in the resilience of rice farmers. Therefore, it is necessary to improve the access of rice farmers to inputs and promote the use of modified and resistant seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grey analytic hierarchy process
 • Pairwise comparisons
 • Inconsistency ratio
 • Experts
 • Resilience