نویسنده = قلی‌زاده، امیر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-114

امیر قلی‌زاده؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک