نویسنده = مازندرانی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت تأثیر تنش اکسیداتیو

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 357-367

سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی