نویسنده = جعفری، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه پایداری ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) با روش GGE biplot

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 199-208

طیبه جعفری؛ عزت اله فرشادفر