نویسنده = شیخه پور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های یولاف زراعی تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان سرپل ذهاب

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 387-398

صحبت بهرامی نژاد؛ سعید شیخه پور؛ ایرج پیرمرادی