نویسنده = سلوکی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تجزیهQTLبرخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد دانه در گندم تحت شرایط تنش گرمای انتهای فصل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 519-531

فرامرز سهرابی چاه حسن؛ محمود سلوکی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد