نویسنده = اکبرپور، امیدعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ارقام گندم نان با روش بوت استرپ

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 455-469

خدیجه دولتی پشم؛ امیدعلی اکبرپور؛ حمید رضا عیسوند


2. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 321-332

امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ اشکبوس امینی سفیداب؛ امیدعلی اکبرپور