نویسنده = مهری، نسترن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنش خشکی بر بیان دو miRNA مهم در بساک دو ژنوتیپ گندم متفاوت از نظر تحمل به خشکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-369

نسترن مهری؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد