نویسنده = رامشینی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان اصلاح شده در کشور از نظر صفات مرتبط با جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش اسمزی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 503-518

حسین رامشینی؛ طاهره میرزازاده؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ فاطمه امینی؛ رضا امیری


2. مطالعه توارث برخی صفات در گندم نان با روش دی‌آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-15

حسینعلی رامشینی؛ مهدی فاضل‌نجف‌آبادی؛ محمدرضا بی‌همتا