نویسنده = اسماعیل زاده مقدم، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان اصلاح شده در کشور از نظر صفات مرتبط با جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش اسمزی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 503-518

حسین رامشینی؛ طاهره میرزازاده؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ فاطمه امینی؛ رضا امیری