نویسنده = بصیری، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Treaticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) در منطقه سیستان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 371-385

محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی نیک؛ آسیه سیاه مرگویی؛ سید کاظم صباغ؛ منصور سارانی