نویسنده = مجتبی کردرستمی
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ لاین‌های موتانت برنج به تنش شوری در مرحله گیاهچهای با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-31

میرحسام الدین حسینی؛ بابک ربیعی؛ علی اکبر عبادی؛ مجتبی کردرستمی


2. ویژگیهای بیوشیمیایی و بیان برخی از ژن‌های مسیر اکسیداتیو در برنج (Oryza sativa L) تحت شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-30

مجتبی کردرستمی؛ بابک ربیعی؛ سید حسن حسنی کومله