پاسخ لاین‌های موتانت برنج به تنش شوری در مرحله گیاهچهای با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

4 دانش‌آموخته دکتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

تنش شوری بعد از خشکی، دومین مشکل عمده و عامل محدودکننده تولید برنج است. به­منظور بررسی آثار تنش شوری بر برخی از ویژگی­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک برنج، تعداد 41 لاین موتانت حاصل از پرتوتابی اشعه گاما به چهار رقم برنج (دو رقم محلی ایرانی هاشمی و طارم محلی و دو رقم اصلاح­شده خزر و فجر) به­همراه ارقام والدینی و دو لاین استاندارد FL478 (متحمل به شوری) و Teqqing (حساس به شوری) تحت سه شرایط شوری (شاهد، 6 و 12 دسی­زیمنس بر متر) مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با شش تکرار اجرا شد. علاوه بر آن، تنوع بین ژنوتیپ­ها با دوازده نشانگر ریز‌ماهواره پیوسته با QTL بزرگ‌اثر تحمل به شوری (SalTol) بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس، وجود تفاوت معنی­دار و قابل­توجه بین ژنوتیپ­ها را برای همه صفات مورد مطالعه نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه خوشه­ای داده­های مورفولوژیک، ضمن تفکیک ژنوتیپ­ها به سه گروه، لاین‌های موتانت M1، M3، M7، M9، M35، M37 و M40را در کنار لاین شاهد متحمل به شوری FL478و رقم­های فجر و هاشمی و لاین‌های M47، M48، M49 و M56را در کنار لاین شاهد حساس به شوری Teqqing گروه­بندی کرد. تجزیه خوشه­ای داده­های مولکولی نیز ژنوتیپ­ها را در سه گروه اصلی قرار داد، به­طوری­که لاین­های موتانت M35، M37 و M40 به­همراه لاین شاهد FL478 به‌عنوان ژنوتیپ­های متحمل به شوری و لاین­های موتانت M36، M47، M48، M49، M54 و M56 به­همراه لاین شاهد Teqing به‌عنوان ژنوتیپ­های حساس به شوری گروه­بندی شدند. آزمون منتل میزان تشابه این دو تجزیه خوشه­ای را 65 درصد نشان داد که دلیل این مشابهت زیاد، استفاده از نشانگرهای پیوسته با QTL بزرگ­اثر تحمل به شوری SalTol بود که هر یک از آن­ها با چند صفت مطالعه شده در این تحقیق نیز پیوسته بودند. همان­طور که ملاحظه می­شود، هر سه لاین متحمل به شوری شناسایی شده در تجزیه داده­های مولکولی، در تجزیه خوشه­ای صفات مورفولوژیک نیز شناساییو هر چهار لاین حساس به شوری شناسایی شده در تجزیه صفات مورفولوژیک، در تجزیه خوشه­ای داده­های مولکولی نیز شناسایی شدند. ارزیابی نشانگرهای ریزماهواره نیز نشان داد که نشانگرهای AP3206، RM5، RM3412 و RM140آگاهی­بخش­تریننشانگرهاجهت بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری در این تحقیق بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The response of rice mutant lines to salinity stress at seedling stage using morphological traits and microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • Mirhesamoddin Hosseini 1
  • BABAK RABIEI 2
  • AliAkbar Ebadi 3
  • Mojtaba Kordrostami 4
1 Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Rice Research Institute of Iran (RRII)
4 Ph. D. Graduate, Dept. of Biotechnology, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Salinity stress is the second major problem and limiting the rice production after drought. To investigate the effects of salinity stress on some important morphological and physiological characteristics of rice, 41 mutant lines from radiation of gama ray to four rice varieties (two Iranian local varieties, Hashemi and Tarom and two improved varieties, Khazar and Fajr) along with parental varieties and two control lines, FL478 (tolerant to salinity) and Teqing (sensitive to salinity) were studied under three salinity conditions (control, 6 and 12 dS.m-1). The experiment was carried out in factorial experiment based on completely randomized design with six replications. The variation among genotypes were also studied using twelve microsatellite (SSR) markers linked to SalTol, a major salinity tolerant QTL. The results of analysis of variance showed significant and considerable differences among the genotypes for all studied traits. The results of cluster analysis of morphological data grouped the studied genotypes into three clusters so that M1, M3, M7, M9, M35, M37 and M40 mutant lines together with the salinity tolerant line FL478 grouped into one cluster, while Hashemi and Fajr varieties and M47, M48, M49 and M56 mutant lines along with the salinity sensitive line Teqqing grouped into a similar cluster. The cluster analysis of molecular data also divided the studied genotypes into three main groups. Accordingly, the mutant lines M35, M37 and M40 together with the control variety FL478 were grouped as salinity tolerant and the mutant lines M36, M47, M48, M49, M54 and M56 together with the control variety Teqing as salinity sensitive genotypes. The Mantel test showed a high similarity of about 65%between two cluster analyses which was due to the use of tigh linked SSR markers to the SalTol, each of them were linked to the several traits studied in this research. As mentioned above, all three salinity tolerant lines identified in the molecular data analysis were also identified in cluster analysis of morphological traits and all four salinity sensitive lines identified in the morphological data analysis were also identified in molecular dataanalysis. Evaluating the microsatellite markers also showed that the AP3206, RM5, RM3412, RM140 markers were the most suitable and informative markers to assess the genetic variation of salinity tolarance in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity sensitivity
  • salinity tolerance
  • SalTol
Allahgholipour, M., Farshadfar, E. and Rabiei, B. 2014. Evaluation of molecular diversity in rice (OryzasativaL.) genotypes using microsatellite markers linked with agronomic and grain physico-chemical characteristics. Iranian Journal of Crop Sciences 15 (4): 337-354. (In Persian with English Abstract).##Amirjani, M.R. 2010.Effect of NaCl on some physiological parameters of rice.European Journal of Biological Sciences 3 (1): 6-16.##Arzani, A. 2004.Crop improvement (Translation).3rd Edition.Isfahan University of Technology Press.606 p. (In Persian).##Ashraf, M. 1994.Breeding for salinity tolerance in plants.Critical Review of Plant Science 13: 17-42.##Ashraf, M. and Harris, P. 2013. Photosynthesis under stressful environments: An overview. Photosynthetica 51 (2): 163-190.##Ashraf, M.Y., Awan, A.R. and Mahmood, K. 2012.Rehabilitation of saline ecosystems through cultivation of salt tolerant plants.Pakistan Journal of Botany 44: 69-75.##Deivanai, S., Xavier, R., Vinod, V., Timalata, K. and Lim, O. F. 2011.Role of exogenous proline in ameliorating salt stress at early stage in two rice cultivars.Journal of Stress Physiology and Biochemistry 7 (4): 157-174.##Fernandez, G.C. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. Proceedings of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and Other Food Crops in Temperature and Water Stress.August 13-16, Taiwan.##Fotookian, M., Talei, A., Ghareyazie, B., Poustini, K. and Shahnejat-Boushehri A. 2004. Mapping the genes controlling salinity tolerance in rice using microsatellite markers. Iranian Journal of Agricultural Sciences 6 (4): 361-373. (In Persian with English Abstract).##Gregorio, G. B., Senadhira, D.and Mendoza, R.1997. Screening rice for salinity tolerance. IRRI. Discussion Paper No. 22. Los Banos, Philippines.##Islam, M.R., Gregorio, G.B., Salam, M.A., Collard, B.C.Y., Singh, R.K. and Hassan, L. 2012. Validation of SalTol linked markers and haplotype diversity on chromosome 1 of rice. Molecular Plant Breeding 3 (10): 103-114.##Ivandic, V., Hackett, C. A., Nevo, E., Keith, R., Thomas, W. T. B. and Forster, B. 2002. Analysis of simple sequence repeats (SSR) in wild barley from the fertile crescent: Associations with ecology, geography and flowering time. Plant Molcular Biology 48: 511-527.##Kafi, M., Borzoui, A., Salehi, M., Kamandi, A., Masoumi, A. and Nabati, J. 2007. Physiology of environmental stresses in plants. (1stEdition). Mashhad University Press. 502 p. (In Persian).##Kalra, Y. P. 1998. Handbook of reference methods for plant analysis. CRC Press, London, UK.##Kanwal, S., Ashraf, M., Shahbaz, M. and Iqbal, M. Y. 2013. Influence of saline stress on growth, gas exchange, mineral nutrients and non-enzymatic antioxidants in mungbean [(Vigna radiate (L.). Wilczek]. Pakistan Journal of Botany 45 (3): 763-771.##Khafagy, M. A., Arafat, A. A. and El-Banna, M. F. 2009. Glycinebetaine and ascorbic acid can alleviate the harmful effects of NaCl salinity in sweet pepper. Australian Journal of Crop Science 3 (5): 257-267.##Kordrostami, M., Rabiei, B. and Hassani Kumleh, H. 2016. Association analysis, genetic diversity and haplotyping of rice plants under salt stress using SSR markers linked to SalTol and morpho-physiological characteristics. Plant Systematic and Evolution 7: 871-890.##Kumar, V., Shriram, V., Nikam, T. D., Narendra, J. and Mahadeo, G. S. 2009. Antioxidant enzyme activities and protein profiling under salt stress in indica rice genotypes differing in salt tolerance. Archives of Agronomy and Soil Science 55 (4): 379-394.##Lapitan, V. C., Brar, D. S., Abe, T. and Redoña E. D. 2007.Assessment of genetic diversity of Philippine rice cultivars carrying good quality traits using SSR markers. Breeding Science57(4): 263-270.##Mazher, A. M. A., El-Quesni, E. M. F. and Farahat, M. M. 2007. Responses of ornamental and woody trees to salinity. World Journal of Agriculture Science 3 (3): 386-395.##Mehri Badloo, Z. 2015. Identifying suitable parents for production high yielding rice hybrids using SSR markers. M. Sc. Dissertation, University of Guilan, Rasht, Iran. (In Persian).##Mohammadi-Nejad, G., Singh, R. K., Arzani, A., Rezaie, A. M., Sabouri, H. andGregorio, G. B. 2010. Evaluation of salinity tolerance in ricegenotypes. International Journal of Plant Production 4: 199-208.##Munns, R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant, Cell and Environment 25 (2): 239-250.##Munns, R. 2005. Genes and salt tolerance: Bringing them together. New Phytologist 167: 645-663.##Munns, R. and Tester, M. 2008. Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology 59: 651-681.##Naumann, J. C., Young, D. R. and Anderson, J. E. 2008. Leaf chlorophyll fluorescence, reflectance and physiological response to freshwater and saltwater flooding in the evergreen shrub, Myrica cerifera. Environmental and Experimental Botany 63 (1): 402-409.##Nili, A., Rabiei, B., Allahgholipour, M. and Ebadi, A. A. 2017. Assessing molecular diversity and genetic relationships among rice (Oryza sativa L.) varieties. Cereal Research 7 (1): 33-50. (In Persian with English Abstract).##Parida, A. K. and Das, A. B. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: A review. Ecotoxicology and Environmental Safety 60 (3): 324-349.##Ping, A., Inanaga, S., Li, X. J., Eneji, A. E. and Zhu, N. W. 2005. Interactive effects of salinity and air humidity on two tomato cultivers differing in salt tolerance. Journal of Plant Nutrition 28: 459-473.##Rabbani, M. A., Maruyama, K., Abe, H., Khan, M., Katsura, K., Ito, Y., Yoshiwara, K., Seki, M., Shinozaki, K. and Shinozaki, Y. 2003. Monitoring expression profiles of rice genes under cold,drought and high salinity stresses and abscisic acid application using cDNA microarray and RNA gel-blot analyses. Plant Physiology 133: 1755-1767.##Sabouri, H., Rezai,A. M. and Moumeni,A. 2008. Evaluation of salt tolerance in Iranian landrace and improved rice cultivars. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources12 (45): 47-63. (In Persian with English Abstract).##Sabouri, A., Sabouri, H. and Dadras, A. 2013. Association analysis of closely linked markers to major QTLs Saltol and SKC1 and salt tolerance-related traits in rice varieties. Cereal Research 3 (1): 53-68. (In Persian with English Abstract).##Sajib, A. M., Musharaf-Hossain, M., Mosnaz, A. T. M. J., Monirul-Islam, M. and Shamsher-Ali, M. 2012. SSR marker-based molecular characterization and genetic diversity analysis of aromatic landraces of rice. Journal of Bioscience and Biotechnology 2: 107-116.##Santos, V. C. 2004. Regulation of chlorophyll biosynthesis and degradation by salt stress in sunflower leaves. Scientia Horticulturae 130: 93-99.##Sarayloo, M., Sabouri, H. and Dadras, A. R. 2015. Assessing genetic diversity of rice genotypes using microsatellite markers and their relationship with morphological characteristics of seedling stage under non- and drought-stress conditions. Cereal Research 5 (1): 1-15. (In Persian with English Abstract).##Thomson, M. J., Ocampo, M., Egdane, J., Rahman, M. A., Sajise, A. G., Adorada, D. L., Tumimbang-Raiz, E., Blumwald, E., Seraj, Z. I., Singh, R. K., Gregorio, G. B. and Ismail, A. M. 2010. Characterizing the saltol quantitative trait locus for salinity tolerance in rice. Rice 3: 148-160.##Zhani, K., Elouer, M. A., Aloui, H. and Hannachi, C. 2012. Selection of a salt tolerant Tunisian cultivar ofchili pepper (Capsicum frutescens). Eurasian Journal of Biosciences 6: 47-59.