نویسنده = سرور خرم دل
بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 51-66

10.22124/c.2017.2428

علیرضا طاهری راد؛ مهدی خجسته پور؛ عباس روحانی؛ سرور خرم دل


تأثیر سیستم‌های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 79-88

الناز ابراهیمیان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا بهشتی


بررسی آثار زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 27-44

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ افسانه امین غفوری