نویسنده = جلال صبا
شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان miRNA های دخیل در نمو دانه ارقام گندم ایرانی با کیفیت نانوایی متفاوت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 121-133

10.22124/cr.2020.16123.1585

رضا صمیمی فرد؛ بابک ربیعی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ جلال صبا؛ عباس بهاری


ارزیابی روابط بین صفات در ژنوتیپ‌های گندم زمستانه تحت شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-11

اسماعیل محمودی؛ سلیمان محمدی؛ جلال صبا؛ حمزه حمزه؛ محمد رضایی


اثر صفات فیزیولوژیک گندم بر کارآیی مصرف آب فتوسنتزی در شرایط دیم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 131-141

الهه شادان؛ جلال صبا؛ فرید شکاری


اثر تنش خشکی بر میزان خسارت به غشای سلولی و عملکرد دانه سه هیبرید ذرت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 53-64

میثم نوروزیان؛ فرهاد جباری؛ خلیل جمشیدی؛ جلال صبا؛ مجید پوریوسف