نویسنده = مریم حسینی چالشتری
ارزیابی صفات زراعی، کیفیت دانه و پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های امیدبخش برنج با استفاده از روش‌های لین و بینز و GGE-biplot

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 215-229

10.22124/cr.2023.25478.1792

حسین رحیم سروش؛ مریم حسینی چالشتری؛ علی‌اکبر عبادی؛ علیرضا حقیقی حسنعلیده؛ علی محدثی


مکان‌یابی و بررسی برهمکنش بین جایگاه های ژنومی کنترل کننده صفات مهم زراعی در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 423-441

10.22124/c.2019.12616.1468

حسین رحیم سروش؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مریم حسینی چالشتری؛ احمد اسماعیلی؛ علی اکبر عبادی


انتخاب صفات موثر بر عملکرد دانه به‌عنوان شاخص‌های انتخاب در ژنوتیپ‌های در حال پیشرفت یک جمعیت F6 برنج (Oryza sativa L.)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 157-167

10.22124/c.2018.7608.1296

محمدعلی احمدی شاد؛ محمد مهدی سوهانی؛ علی اکبر عبادی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ مریم حسینی چالشتری