نویسنده = براتعلی فاخری
ارزیابی تنوع ژنتیکی و واکنش ژنوتیپ‌های ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کادمیوم

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 269-283

10.22124/cr.2024.25926.1795

علی اصغر قادری؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ رضا درویش زاده؛ براتعلی فاخری؛ سارا فرخ زاده


بررسی تنوع ژنتیکی لاین های ذرت (Zea mays L.) بر اساس صفات اگرومورفولوژیک با استفاده از تحلیل عاملی تحت شرایط کمبود روی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-63

10.22124/cr.2023.24502.1767

مریم هراتی راد؛ نفیسه مهدی نژاد؛ رضا درویش زاده؛ براتعلی فاخری؛ میترا جباری


اثر بیماری سیاهک پنهان (سخت) بر صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و زارعی ارقام جو

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 399-415

10.22124/cr.2023.24778.1772

حسین نهتانی؛ محمود سلوکی؛ رضا اقنوم؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ بهنام بخشی


تجزیهQTLبرخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد دانه در گندم تحت شرایط تنش گرمای انتهای فصل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 519-531

10.22124/c.2018.7048.1282

فرامرز سهرابی چاه حسن؛ محمود سلوکی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد