کلیدواژه‌ها = پرولین
پاسخ صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی جو (Hordeum vulgare L.) به تنش شوری تحت شرایط کشت هیدروپونیک

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 285-300

10.22124/cr.2024.25347.1781

سعید اشرفی عسگرآباد؛ علیرضا تاری‌نژاد؛ محمد مهدی سوهانی


تجزیه همبستگی کانونیک صفات فیزیولوژیک با صفات فنولوژیک و ریشه‌ای در ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 167-180

10.22124/cr.2020.16448.1599

بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ علیرضا تاری نژاد؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی


تاثیر منابع مختلف کودی بر ویژگی‌های کیفی ذرت علوفه‌ای تحت تنش کم آبی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 43-54

10.22124/c.2019.12244.1453

فرزاد قدرتی آورسی؛ جلال جلیلیان؛ سینا سیاوش مقدم


تأثیر پتاسیم و نیتروژن بر مقاومت گندم به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 159-171

نصیبه توکلی حسنکلو؛ علی عبادی؛ مهدی داوری؛ حوریه توکلی


تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 229-240

محسن اصغری؛ ابوالفضل معصومی زواریان؛ مجتبی یوسفی راد


بررسی برخی از ساز و کارهای تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ‏های گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 13-25

حوریه توکلی حسنکلو؛ علی عبادی؛ سودابه جهانبخش


بررسی صفات بیوشیمیایی و شیمیایی ژنوتیپ‌های مختلف برنج تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 45-58

احمد مجیدی مهر؛ رضا امیری فهلیانی؛ اسد معصومی اصل