تحلیل آثار اقتصادی- اجتماعی پذیرش کشت دوم پس از برنج در شهرستان فومن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کشاورزی واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

2 دانشیار گروه مدیریت کشاورزی واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی آثاراقتصادی ـ اجتماعیپذیرش کشت دوم پس از برنج در شهرستان فومن در سال 1393 انجام شد. برای این منظور، بیست و دو شاخص اجتماعی در قالب هفت عامل اصلی شامل مشارکت، امنیت، آموزش، حضور جوانان و زنان، رضایت از وضعیت موجود، بیکاری و مهاجرت و سه شاخص اقتصادی در مقیاس­های کمی و کیفی بر اساس طیف شش گزینه­ای لیکرت ارزیابی شدند. پژوهشبهروش علّی ـ قیاسی با نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده از روستاهای مورد مطالعه انجام شد و داده­های پژوهش بااستفاده از ابزار پرسش­نامه از202 شالیکار (101 نفر پذیرنده و 101 نفر نپذیرنده کشت دوم) جمع­آوری شد. روایی ظاهری پرسش­نامه با استفاده از نظرات استادان دانشگاهی و کارشناسان کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم اعمال شد. به منظور بررسی اعتماد (پایایی) پرسش­نامه نیز از روش­ بازآزمایی استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t، اندازه اثر و تحلیل منفعت به هزینه استفاده شد. نتایجنشان دادکه میزان درآمد و سود حاصل از کشت محصول اصلی (برنج) و نیز کشت دوم در یک سال زراعی در پذیرندگان کشت دوم نسبت به نپذیرندگان کشت دوم به مراتب بالاتر و اجرای کشت دوم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بود. از مهم­ترین آثار اجتماعی اجرای کشت دوم می­توان به کاهش میزان مهاجرت و بیکاری در خانوارهای پذیرنده کشت دوم اشاره کرد. علاوه بر آن، با اجرای کشت دوم، به ترتیب اولویت عواملی چون مشارکت، رضایت از وضعیت موجود، امنیت، آموزش و حضور جوانان و زنان، بهبود قابل توجهی را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Socio-economic effects of accepting the second culture after rice in Fouman Township

نویسندگان [English]

  • Soolmaz Naddaf Fahmideh 1
  • Mohammad Sadegh Allahyari 2
  • Mohammad Hossein Ansari 3
  • Mohammad Kavoosi Kalashami 4
چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the socio-economic effects of accepting the second culture after rice in Fouman township, Guilan province, in 2014. Therefore, twenty two social indices in seven major factors including participation, safety, education, youth and women attend, current status satisfaction, unemployment and immigration and three economic indices in qualitative and quantitative scales based on the Likert’s six-point  scale were assessed. This research was carried out by casual-descriptive method with random sampling assortment from the studied villages and data were collected from 202 paddy farmers (101 accepters and 101 non-accepters of second culture) using the questionnaire. The face validity of the questionnaire was assessed and revised by the University Staffs and Agricultural experts. To evaluate the reliability of the questionnaire the test-retest method was used. Data was analyzed using the t-test, effect size and cost-benefit analysis. Results indicated that income and profits rate derived from the main (rice) and second culture in one cropping year was higher in the acceptors than the second culture non-accepters and its economic terms advantageous. The most important social impact was reducing in immigration and unemployment in the families of second culture acceptors. Furthermore, the social indices such as participation, current status satisfaction, safety, education and youth and women attend improved respectively with the implementation of the second culture.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefit
  • Cost
  • rice
  • Economic indices
  • Social indices