تأثیر نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) روی خصوصیات کیفی رقم هاشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

4 مربی پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده

تعداد کمی از نماتدهای انگل گیاهی به عنوان عوامل بذرزاد شناخته شده­اند. در این بین، نماتد نوک سفیدی برگ برنج، (Aphelenchoides besseyi Christie)، یکی از مهم­ترین آن­ها محسوب می­شود. در این تحقیق، تأثیر نماتد مذکور بر ویژگی­های ظاهری (طول و شکل دانه)، خصوصیات شیمیایی (درصد آمیلوز و درجه حرارت ژلاتینی شدن) و خصوصیات پخت (میزان ری­آمدن) با کاشت نشای برنج رقم هاشمی در گلدان­هایی به ابعاد 20×25 سانتی‌متر و تلقیح نماتد در پنج سطح 0، 100، 300، 500 و 700 نماتد در مرحله سه تا پنج برگی با استفاده از لوله­های پلاستیکی در محل غلاف، در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال­های زراعی 1391 و 1392 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطح تلقیح، طول، درصد آمیلوز و ری­آمدن دانه به­طور معنی­داری در سطح احتمال یک درصد کاهش یافت ولی کاهش دمای ژلاتینی شدن معنی­دار نبود. همچنین کیفیت پخت در تیمارها با داشتن مقدار آمیلوز و دمای ژلاتینی شدن متوسط، مطلوب بود هرچند ری آمدن و درصد آمیلوز کاهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of rice white tip nematode (Aphelenchoides besseyi) on some qualitative traits of Hashemi cultivar

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zohreh Asadi 1
  • Salar Jamali 2
  • Fatemeh Habibi 3
  • Samad Sabouri 4
1 M.Sc. Student, Dept. of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2 Assist. Prof., Dept. of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
3 Research Assist. Prof. Rice Research Institute of Iran, Rasht
4 Lecturer, Rice Research Institute of Iran, Rasht
چکیده [English]

Only a few plant parasitic nematodes are known to be seed born. Among them, the causal agent of white tip rice disease (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942) is considered to be one of the most important. In this study, effect of white tip nematode on appearance traits (length and shape of grain), chemical properties (amylase content and gelatinization temperature) and cooking properties (grain elongation) were examined by implanting seedling of Oryzae sativa cv. Hashemi into pots with dimension 20 × 25 cm and inoculating nematode with the different numbers of 0, 100, 300, 500 and 700 per seedling at the three to five leaf stage using plastic tubes in sheaths in a completely randomized design with four replications in 2012 and 2013. The results indicated that with increasing the inoculation level, length, gelatinization temperature and amylose content of grain were decreased (p<1%) significantly, but gelatinization temperature was decreased insignificantly. The grain cooking quality characteristics of treatments were good with intermediate amylase content and gelatinization temperature whereas the gelatinization temperature and amylose content were decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphelenchoides besseyi
  • Grain quality
  • Oryzae sativa