تاثیر تاریخ و روش‌ کاشت بر عملکرد بلال، کارآیی مصرف آب و برخی صفات فنولوژیک ذرت شیرین در یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدهعلوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

4 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

5 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر تاریخ و روش­ کاشت بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و برخی صفات فنولوژیک ذرت شیرین، آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد یاسوج در سال 1395 اجرا ­شد. عامل اصلی آزمایش، تاریخ کاشت در پنج سطح (15و 30 اردیبهشت،15 و 30 خرداد و 15 تیر) و عامل فرعی، روش­ کاشت در سه سطح (کاشت بذر به­روش متداول، کاشت نشای15 روزه و کاشت نشای20 روزه) بود. نتایج نشان داد که برهمکنش تاریخ و روش کاشت بر عملکرد بلال و کارآیی مصرف آب معنی‌‌دار بود. مقایسه میانگین داده­ها نشان داد که کاشت نشای 15 روزه در تاریخ 15 اردیبهشت­ماه، دارای بیش­ترین عملکرد دانه کنسروی (16 تن در هکتار) و نشای 20 روزه در تاریخ کاشت 15 تیرماه دارای کم­ترین عملکرد بلال (24/8 تن در هکتار) بود. بالاترین کارایی مصرف آب معادل 93/2 کیلوگرم بر متر مکعب نیز در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و نشای 15 روزه به­دست آمد که نسبت به نشای 20 روزه در تاریخ کاشت 15 تیرماه، 66 درصد بیش­تر بود. اثر تاریخ و روش کاشت بر طول دوره رویشی و تعداد روز از کاشت تا برداشت معنی‌دار شد. با تاخیر در کاشت، طول دوره رویشی گیاه کاهش یافت، به­طوری­که بیش­ترین طول دوره رشد رویشی در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت­ماه و کم­ترین آن در تاریخ کاشت 15 تیرماه به­دست آمد. همچنین، طول دوره رویشی در روش کاشت نشایی کم­تر از روش کاشت بذری بود، به­طوری­که کاشت بذر باطول دوره رشد 4/87 روز بیش­ترین و کاشت نشای20 روزه با 1/77 روز کم­ترین طول دوره رشد را داشتند. علاوه بر آن، روش کاشتنشایی قند دانه را نیزافزایش داد. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که با کاربرد نشا، بلوغ گیاه تسریع می­شود و بنابراین، در شرایطی که گیاه ممکن است با عوامل نامساعد آب و هوایی برخورد کند، می­توان با کاربرد نشا، طول دوره رشد محصول را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of planting date and method on ear yield, water use efficiency and some phenological characteristicsof sweet corn in Yasouj

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohamad Zade 1
  • Jafar Asghary 2
  • Hooshang farajee 3
  • Ali Moradi 4
  • Majid Majidian 5
1 Ph.D. Candidate, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assoc.Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran
4 Assist. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran
5 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

To study the effect of plantingdate and method on ear yield, water use efficiency and some phenological characteristics of sweet corn, an experiment was carried out as split plot based on randomize complete blocks design with three replications in research farm of the Faculty of Agriculture, Azad University of Yasouj, Iran, in 2016. The main factor of the experiment included planting date in five levels (4 and 19 May, 4 and 19 June and5 July) and the sub factor wasplanting method in three levels including seed cultivation, 15-day seedling (three leaf stage) and 20-day seedling (four leaf stage) cultivation.The results showed that the effect of planting date and method interaction on ear yield and water use efficiencywas significant. Mean comparison of data indicated that 15-day seedlingcultivatedat May 4th had the highestcanned grain yield (16 t.ha-1) and 20-day seedlingat July 5thhad the lowest ear yield (8.24 t.ha-1). The highest water use efficiency (2.93 kg.m-3) was also obtained from 15-day seedling cultivation at May 4th, which was 66% higher than the 20-day seedling atJuly 5th. The effects of planting date and method on vegetative period and days from planting to harvest were significant. The vegetative period decreased with delay in planting date, so that the highest vegetative growth period was obtained in the planting date of May 4thand the lowest in the July 5th.Also, the duration of vegetative period in the seedling cultivation method was less than the seed cultivation method, so that the seed cultivation with growth period of 87.4 days and 20-day seedling cultivation with77.1 days had the highest and lowest growth period, respectively. In addition, the seedlings cultivation method increased grain sugar content.In total, the results of this research showed that the application of seedling cultivation method can accelerate the maturity of the plant, and therefore, when the plant may be exposed tounfavorable weather conditions, the growth period can be reduced by the application of seedling cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canned grain yield
  • Days from planting to harvest
  • Vegetative period
  • Water consumption
Andonova, P. S., Rattin, J. and Di Benedetto, A. 2014. Yield increase as influence by transplanting of sweet maize (Zea mays L.).  American Journal of Experimental Agriculture4 (10): 993-1002.##Coro, M., Araki, A., Rattin, J., Mirave, P. and Di Benedetto, A. 2014.Lettuce and celery responses to both BAP and PBZ related to the plug cell volume. American Journal of Experimental Agriculture 4 (10): 1222-1230.##Dastfal, M., Emam, Y. and Asad, T. 1997. Yield and yield components of non-propagating corn hybrids in response to plant density. Agronomy Journal 18 (2): 132-152.(In Persian with English Abstract).##El-Hamed, K. E. A., Elwan, M. W. M. and Shaban, W. I. 2011. Enhanced sweet corn propagation: Studies on transplanting feasibility and seed priming. Vegetable Crops Research 75: 31-50.##Fanadzo, M., Chiduza, S. and Mnkeni, P. N. 2010. Comparative response of direct seeded and transplanted maize tonitrogen fertilization at Zanyokwe Irrigation Scheme, South Africa.African Journal of Agricultural Research 5 (8): 2011-2020.##Farre, I. and Faci, J. M. 2006.Comparative response of maize (Zea mays L.) and sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) to deficit irrigation in a Mediterranean environment.Agricultural Water Management 83: 135-143.##Farsiani, A., Ghobadi, M. E. and Jalali Honarmand, S. 2011.The effect of water deficit and sowing date on yield components and seed sugar contents of sweet corn (Zea mays L.).African Journal of Agricultural Research 6 (26): 5769-5774.##Feizbakhsh, M. T., Sadeghi, N., Mokhtarpoor, H., Mosavat, A., Saberi, A. R. and Sheikhi, F. 2007. Effect of tiller removal and plant density on yield and yield components of sweet corn. Journal of Research in Agriculture and Horticulture77: 125-130.(In Persian with English Abstract).##Fereidooni, M. J. and Farajee, H. 2016.Effect of different irrigation levels and culture methods on water use efficiency and quantity and qualitaty yield of sweet corn (Zea mays var Saccharata). Journal of Soil and Water 31(4):1001-1014. (In Persian with English Abstract).##Fereidooni, M. J., Farajee, H. and Sedghi Asl, M. 2016. Evaluation of yield and morphological traits of sweet corn using different irrigation levels and cultivation methods.Journal of Crop Production 9 (2): 127-150.(In Persian with English Abstract).##Ghias Abadi, M., Khajeh Hosseini, M. and Mohammad Abadi, A. A. 2014.The effect of planting date on growth indices and yield of corn in Mashhad.Iranian Journal of Agronomy Research
1(12): 137-145.(In Persian with English Abstract).##Guilani, A., Siadat, A. and Fathi, Gh. 2003.Density and age of transplanting on yield and yield components of three rice cultivars in Khuzestan.Iranian Journal of Agricultural Sciences 34(2): 427-438.(In Persian with English Abstract).##Jinxia, Z., Ziyong, C. and Rui, Z. 2012.Regulated deficit drip irrigation influences on seed maize growth and yield under film.Procedia Engineering 28: 464-468.##Khalid, E. A. H., Mohammed, W. M. E. and Shaban, W. I. 2012. Enhanced sweet corn propagation: Studies on transplanting feasibility and seed priming. Vegetable Crops Research Bulletin 75: 31-50.##Koca, Y.and  Canavar, O. 2014.The effect of sowing date on yield and yield components and seedquality of corn (Zea mays L.).Scientific Papers. Series A. Agronomy 57:227-231.##Law-Ogbomo, K. E. and Remison, S. U.2009. Growth and yield of maize as influenced by sowing date and poultry manure application. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca37 (1):199-203.##Mendham, N. J., Russell, J. and Jarosz, N. K. 1990.Response to sowing time of three contrasting Australian cultivars of oilseed rape (Brassica napus).Journal of Agricultural Science 114: 275-283.##Naderi, F., Siadat, S. A. and Rafee, M. 2010.Effect of planting date and plant density on grain yield and yield components of two maize hybrids as second crop in Khorramabad.IranianJournal of Crop Sciences 12 (1): 31-41.(In Persian with English Abstract).##Nigam, S. R., Rao, R.C.N. and Wynne, J. C. 1998.Effects of temperature and photoperiod on vegetative and reproductive growth of groundnut (Arachis hypogaea L.).Journal of Argonomy and Crop Science 181:117-124.##Oktem, A., Oktem, A. G. and Emeklierc, H. Y. 2010.Effect of nitrogen on yield and some quality parameters of sweet corn.Soil Science and Plant Analysis 41: 832-847.##Orosz, F. and Slezak, K. 2010. Ear properties of direct seeded sweet corn. Agriculture and Environment 2: 23-30.##Rabiei, M., Alinia, F. and Tousi Kehel, P. 2011. The effect of seedling date on yield and yield components of maize cultivars as second crop in Rasht district.Seed and Plant Journal 3 (2): 251-267.(In Persian with English Abstract).##Rahnama, A. and Bakhshande, A. 2005.Effect of sowing dates and direct seeding and transplanting methods on agronomic characteristics and grain yield of canola under Ahvaz conditions.IranianJournal of Crop Sciences 7 (4):324-336.(In Persian with English Abstract).##Rattin, J., Valinote, J. P., Gonzalo, R. and  Di Benedetto, A. 2015. Transplant and change in plant density improve sweet maize yield. American Journal of Experimental Agriculture 5 (4): 336-351.##Rezai, F., Ghodsi, M. and Klarstaghi, K. 2011.Study of the effect of planting date and plant density on yield, developmental rate and agronomical traits of two triticale genotypes.Iranian Journal of Field Crops Research9 (3): 397-405.(In Persian with English Abstract).##Sanchez Andonova, P., Rattin, J. and  Di Benedetto, A. 2014. Yield increase as influence by transplanting of sweet corn (Zea mays L. Saccharata). American Journal of Experimental Agriculture 4 (11): 1314-1329.##Smith, J., Fukai, S. and Mitchell, J. 2012.Rice grain yield- a comparison between direct seeding and transplanting in Lao PDR.Capturing opportunities and overcoming obstacles in Australian agronomy. Proceedings of 16thAustralian Agronomy Conference, October 14-18, 2012, Armidale, New South Wales, Australia.##Vahdati Rad, A., Esfahani, M., Mohsen-Abadi, Gh., Sabouri, A. and Aalami, A. 2015. Effect of transplanting time on dry matter remobilization, soluble carbohydrates and grain yield in rice cultivars.Iranian Journal of Crop Sciences17 (3): 205-222.(In Persian with English Abstract).##Yoshinaga, S., Nagata, K. and Murakami, M. 1997.Varietal differences of growth in direct-seeded rice.Bulletin of the Shikoku National AgricuturalExperimentStation 61:83-89.