نویسنده = روستایی، مظفر
تعداد مقالات: 3
1. برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گندم نان با استفاده از تلاقی‌های دای‌آلل

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 343-356

محتشم محمدی؛ پیمان شریفی؛ رحمت‌الله کریمی زاده؛ مظفر روستایی


3. اثر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 307-321

رحمت‌اله محمدی گنبد؛ مسعود اصفهانی؛ مظفر روستایی؛ حسین صبوری