نویسنده = فتوت، رضا
تعداد مقالات: 2
1. برآورد هتروزیس تحمل به سرما در مرحله گیاهچه ای ذرت با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 471-482

زهرا عرفانی مقدم؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد؛ ویکتور رودریگز


2. تأثیر تنش خشکی بر بیان دو miRNA مهم در بساک دو ژنوتیپ گندم متفاوت از نظر تحمل به خشکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-369

نسترن مهری؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد