نویسنده = امینی سفیداب، اشکبوس
تعداد مقالات: 2
1. تعیین آستانه تحمل به شوری لاین‌های امیدبخش گندم تحت شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 235-248

مهدی شیران تفتی؛ هادی پیراسته انوشه؛ اشکبوس امینی سفیداب


2. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 321-332

امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ اشکبوس امینی سفیداب؛ امیدعلی اکبرپور