نویسنده = فرشادفر، عزت اله
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه پایداری ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) با روش GGE biplot

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 199-208

طیبه جعفری؛ عزت اله فرشادفر


2. هتروزیس و تجزیه دای آلل برای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 331-341

علیرضا حقیقی حسنعلیده؛ عزت الله فرشادفر؛ مهرزاد الله قلی پور