کلیدواژه‌ها = گندم نان
پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از تجزیه AMMI و GGE بای‌پلات

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 147-165

10.22124/cr.2023.23333.1746

مهدی احیائی؛ خداداد مصطفوی؛ فرشاد بختیار؛ عبداله محمدی


ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت به سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم نان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 45-62

10.22124/cr.2022.23034.1740

مهدی زهراوی؛ محمد علی دهقان؛ حسین علی فلاحی؛ شاهپور ابراهیم نژاد


تأثیر اندازه بذر بر سرعت ظهور، شاخص های جوانه زنی، رشد گیاهچه و عملکرد چهار رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-82

متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی


ارتباط بین ترکیب آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با صفات کیفی دانه در برخی از ارقام گندم نان

دوره 4، شماره 3، آبان 1393، صفحه 199-209

صادق قریشی؛ علی ایزانلو؛ سهیل پارسا؛ محمد قادر قادری


ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 103-114

امیر قلی‌زاده؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک


کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 119-130

سید سعید موسوی؛ فرزاد کیان ارثی؛ محمدرضا عبدالهی


بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 83-94

بهروز پروانه؛ علی اصغر چیت بند؛ احسان اله زیدعلی؛ منوچهر سیاح فر


ارزیابی ساختار ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان با استفاده از روش بای پلات و دی‌آلل

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 263-277

فرهاد صادقی؛ حمید دهقانی؛ گودرز نجفیان؛ مصطفی آقایی


گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری و مقایسه آن با آماره های مختلف پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در استان کردستان

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 279-287

مسعود بخشایشی قشلاق؛ فرهاد باغبانی مهماندار؛ حسین خوشوقتی؛ هاجر بخشایشی قشلاق


اثر کود نیتروژن اضافی در تعدیل اثرات تنش خشکی در گندم نان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 25-37

مریم گل آبادی؛ اکبر قندی