نویسنده = جلالی، وحیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر اندازه و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر ویژگی های گیاهچه های ذرت دانه ای (سینگل کراس 704)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 289-300

مریم تاج الدینی؛ وحیدرضا جلالی؛ مهدی سرچشمه پور


2. شبیه سازی ماکروسکوپیک واکنش گندم دوروم به شوری طی دوره رشد رویشی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 319-331

سارا حسینی؛ وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی