دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 89-184 
5. بررسی ساختار جمعیت و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

صفحه 141-154

زینب محمدی؛ عاطفه صبوری؛ راویه حیدری؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمدرضا دادرس؛ صدیقه موسی نژاد


7. اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه ارقام جو Sahara 3771 (متحمل) و Clipper (حساس) به شوری

صفحه 175-184

منیر میری‌کندری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی بنده‌حق