دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 83-161 
کارایی نشانگرهای EST-SSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو

صفحه 83-93

نیر عبدالهی سیسی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سید سیامک علوی کیا؛ بهزاد صادق زاده


بررسی خواص ژلاتینی شدن ارقام برنج ایرانی با روش گرماسنجی افتراقی

صفحه 95-105

فاطمه حبیبی؛ آسیه یحیی زاده؛ مریم حسینی چالشتری؛ کبری تجددی طلب


مکان‌یابی چندصفتی QTLها برای شاخص‌های تحمل به خشکی در برنج

صفحه 107-121

مهدی رحیمی؛ حمید دهقانی؛ بابک ربیعی؛ علیرضا ترنگ