دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، خرداد 1401 
تحلیل ارتباط در گستره ژنوم صفات زراعی در گندم نان بهاره تحت شرایط متفاوت آبی

صفحه 1-19

10.22124/cr.2022.22814.1737

احمد مجیدی مهر؛ محمدهادی پهلوانی؛ خلیل زینلی نژاد؛ رحمت الله کریمی زاده؛ آندریاس برنر


ارزیابی مورفو-فیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط دیم

صفحه 21-44

10.22124/cr.2023.22480.1730

امین احمدی راد؛ رضا محمدی؛ علیرضا اطمینان؛ لیا شوشتری؛ علی مهراس مهرابی


ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت به سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم نان

صفحه 45-62

10.22124/cr.2022.23034.1740

مهدی زهراوی؛ محمد علی دهقان؛ حسین علی فلاحی؛ شاهپور ابراهیم نژاد


ارزیابی صفات مهم زراعی مرتبط با عملکرد و شناسایی ژنوتیپ های برتر کینوا

صفحه 99-114

10.22124/cr.2023.23299.1745

ابراهیم سوری لکی؛ بابک ربیعی؛ وحید جوکارفرد؛ حسن مرعشی؛ آندریاس برنر