دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 333-433 
اثر بیماری سیاهک پنهان (سخت) بر صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و زارعی ارقام جو

صفحه 399-415

10.22124/cr.2023.24778.1772

حسین نهتانی؛ محمود سلوکی؛ رضا اقنوم؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ بهنام بخشی