دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 225-331