کلیدواژه‌ها = شاخص برداشت
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد ارقام سورگوم (Sorghum bicolor L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 591-603

امین احمدی زاده؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی


3. تأثیر مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس و مقدار فسفر کودی بر عملکرد زیست‌توده، عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گندم و جو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 257-273

تکتم خسرویان؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ رضا قربانی نصرآباد؛ مجید عالیمقام


4. اثر سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در شرایط کمبود روی خاک و تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 145-158

امین عباسی؛ فریبرز شکاری


5. بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 83-94

بهروز پروانه؛ علی اصغر چیت بند؛ احسان اله زیدعلی؛ منوچهر سیاح فر