دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 51، شهریور 1402، صفحه 99-195 
غربال هیبریدهای دیر رس ذرت در برابر قارچ بیمارگر Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg

صفحه 163-174

10.22124/cr.2023.24978.1778

پریسا همتی؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ وحید رهجو؛ بهزاد احمدی؛ ولی اله بابائی زاد