دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 52، آذر 1402، صفحه 197-290 
شناسایی نمونه‌های ژنتیکی گندم نان متحمل به تنش گرمای انتهای فصل

صفحه 231-247

10.22124/cr.2023.25872.1794

نازنین امیربختیار؛ مهدی زهراوی؛ یوسف ارشد؛ جواد مهدوی مجد؛ محمد حسین افزاز


ارزیابی تنوع ژنتیکی و واکنش ژنوتیپ‌های ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کادمیوم

صفحه 269-283

10.22124/cr.2024.25926.1795

علی اصغر قادری؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ رضا درویش زاده؛ براتعلی فاخری؛ سارا فرخ زاده