دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 167-266 
اثر قارچ های Glomus mosseae و Piriformospora indica و سطوح مختلف مواد آلی بر روابط بین صفات مرتبط با عملکرد گندم

صفحه 211-226

یاسر یعقوبیان؛ خلیل عالمی سعید؛ همت اله پیردشتی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ولی فیضی اصل؛ عزت اله اسفندیاری


تغییرپذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارهای استان خوزستان

صفحه 227-237

علیرضا جعفرنژادی؛ مهدی همایی؛ غلامعباس صیاد؛ محمد بای‌بوردی


مطالعه واکنش ارقام ذرت شیرین به علف کش های جدید سولفونیل اوره

صفحه 239-254

محبوبه نبی زاده؛ مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند