دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 167-266 
1. ارزیابی تحمل به شوری در ارقام و لاین های برنج(Oryza sativa L.) با تأکید بر شاخص های تحمل به تنش

صفحه 167-180

هما ایزد دوست؛ حبیب الله سمیع زاده؛ بابک ربیعی؛ شاپور عبداللهی


4. اثر قارچ های Glomus mosseae و Piriformospora indica و سطوح مختلف مواد آلی بر روابط بین صفات مرتبط با عملکرد گندم

صفحه 211-226

یاسر یعقوبیان؛ خلیل عالمی سعید؛ همت اله پیردشتی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ولی فیضی اصل؛ عزت اله اسفندیاری


5. تغییرپذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارهای استان خوزستان

صفحه 227-237

علیرضا جعفرنژادی؛ مهدی همایی؛ غلامعباس صیاد؛ محمد بای‌بوردی


6. مطالعه واکنش ارقام ذرت شیرین به علف کش های جدید سولفونیل اوره

صفحه 239-254

محبوبه نبی زاده؛ مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند