دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 285-362 
غنی‌سازی آرد گندم با سبوس برنج هیدروترمال شده: بررسی ویژگی‌های رئولوژیک خمیر

صفحه 313-322

10.22124/cr.2021.19405.1660

ماندانا طایفه؛ سید احمد شهیدی؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ سید مصطفی صادقی