دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 103-205 
پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم در مناطق نیمه‌گرمسیر دیم

صفحه 135-147

10.22124/cr.2020.16274.1589

رحمت الله کریمی زاده؛ طهماسب حسین پور؛ پیمان شریفی؛ جبار آلت‌جعفربای؛ کمال شهبازی هومونلو؛ کاووس کشاورزی


ارزیابی ویژگی های مرفوفنولوژیک گندم های هگزاپلوئید مصنوعی

صفحه 149-165

10.22124/cr.2020.15856.1581

علی ایزانلو؛ سمیه علیپور مقدم؛ محمدقادر قادری؛ علیرضا صمدزاد


تجزیه همبستگی کانونیک صفات فیزیولوژیک با صفات فنولوژیک و ریشه‌ای در ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان

صفحه 167-180

10.22124/cr.2020.16448.1599

بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ علیرضا تاری نژاد؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی