دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 175-280