دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 175-278 
ارزیابی پتانسیل تولید و خلأ عملکرد برنج در ایران با استفاده از مدل SSM-iCrop2

صفحه 175-191

10.22124/cr.2022.20959.1696

صالح کرامت؛ بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی