نویسنده = محمدرضا شیری
تعداد مقالات: 4
1. پایداری عملکرد دانه هیبریدهای امیدبخش ذرت (Zea mays L.) در مناطق مختلف کشور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 249-259

مجتبی جوکار؛ محمدرضا شیری؛ راحله خادمیان؛ رقیه امینیان


4. تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 521-531

سجاد م حرم نژاد؛ مصطفی ولیزاده؛ امید سفالیان؛ محمدرضا شیری؛ علی اصغری