نویسنده = محمدرضا شیری
تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های اگرو- مورفولوژیک لاین‌های برگزیده ذرت زودرس با استفاده از تجزیه دای آلل

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 269-280

10.22124/cr.2021.20851.1694

سید محمد صادق حسینی؛ خداداد مصطفوی؛ محمدرضا شیری؛ عبداله محمدی؛ سید مهدی میری


پایداری عملکرد دانه هیبریدهای امیدبخش ذرت (Zea mays L.) در مناطق مختلف کشور

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 249-259

10.22124/cr.2020.14791.1529

مجتبی جوکار؛ محمدرضا شیری؛ راحله خادمیان؛ رقیه امینیان


تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.)

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 521-531

سجاد م حرم نژاد؛ مصطفی ولیزاده؛ امید سفالیان؛ محمدرضا شیری؛ علی اصغری