نویسنده = معتمد، محمد کریم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ماهیت رفتاری سری های زمانی ماهیانه قیمت انواع برنج صدری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-113

محمد کاوسی کلاشمی؛ محمد کریم معتمد