کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گندم نان تحت شرایط تنش شوری

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 207-223

10.22124/cr.2023.23556.1753

یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی؛ علی سلطانی


ارزیابی پاسخ به تنش شوری در برخی ارقام گندم نان به کمک شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-157

معصومه کنفی لسکوکلایه؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک