نویسنده = رضا درویش زاده
ارزیابی تنوع ژنتیکی و واکنش ژنوتیپ‌های ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کادمیوم

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 269-283

10.22124/cr.2024.25926.1795

علی اصغر قادری؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ رضا درویش زاده؛ براتعلی فاخری؛ سارا فرخ زاده


ارزیابی شاخص‌های انتخاب فنوتیپی و مولکولی برای بهبود عملکرد دانه در ذرت (Zea mays L.)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 145-161

10.22124/cr.2023.25516.1787

مرجان جنت‌دوست؛ رضا درویش‌زاده؛ هادی علیپور


بررسی تنوع ژنتیکی لاین های ذرت (Zea mays L.) بر اساس صفات اگرومورفولوژیک با استفاده از تحلیل عاملی تحت شرایط کمبود روی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-63

10.22124/cr.2023.24502.1767

مریم هراتی راد؛ نفیسه مهدی نژاد؛ رضا درویش زاده؛ براتعلی فاخری؛ میترا جباری


ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 243-268

10.22124/cr.2022.21075.1699

سرور ارژنگ؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور


تخمین ارزش اصلاحی صفات زراعی- زیستی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری بر اساس نشانگر چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 55-75

10.22124/cr.2021.19661.1669

گوهر افروز؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ جوزِ مارسِلو سوریانو ویانا؛ میترا رازی


کارایی لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) از لحاظ جذب و مصرف فسفر خاک

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 385-399

10.22124/cr.2020.14930.1532

مریم رزمجو؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ ابراهیم سپهر


شناسایی نواحی بین ریزماهواره ای مرتبط با صفات اگرو-مورفولوژیک در ژنوم ذرت

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 97-109

10.22124/c.2018.8211.1322

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی؛ ایرج برنوسی