دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 409-515 
2. مکان‌یابی و بررسی برهمکنش بین جایگاه های ژنومی کنترل کننده صفات مهم زراعی در برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 423-441

حسین رحیم سروش؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مریم حسینی چالشتری؛ احمد اسماعیلی؛ علی اکبر عبادی


4. بررسی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ارقام گندم نان با روش بوت استرپ

صفحه 455-469

خدیجه دولتی پشم؛ امیدعلی اکبرپور؛ حمید رضا عیسوند


6. ارزیابی ژنوتیپ های آژیلوپس تائوشی (Aegilops tauschii) با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

صفحه 483-494

مهران فلک ناز؛ علی اعلمی؛ علی اشرف مهرابی؛ عاطفه صبوری؛ دانیال کهریزی