دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 299-399 
بررسی بیان تعدادی از ژن های مرتبط با تحمل به خشکی در برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 299-314

10.22124/cr.2020.14616.1563

محمد محسن زاده گلفزانی؛ سمانه آقای پور لیمویی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ شاپور عبدالهی


ارزیابی لاین های خویش آمیخته نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) ایرانی به تنش شوری در مرحله رویشی

صفحه 315-330

10.22124/cr.2020.15549.1555

سیده مینو میرعرب رضی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ حسین صبوری؛ بابک ربیعی؛ حسین حسینی مقدم


صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و ارتباط آن با نشانگر AFLP در ژنوتیپ‌های گندم نان

صفحه 359-371

10.22124/cr.2020.15854.1575

فرزاد آهک پز؛ اسلام مجیدی هروان؛ مظفر روستایی؛ محمد رضا بی همتا؛ سلیمان محمدی