افزایش دقت برآورد منطقه ای عملکرد برنج با ارتقای قدرت تفکیک مکانی داده های ماهواره ای شاخص سطح برگ در مدل گیاهی VSM

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 209-221

شیدا مختاری؛ نادر پیرمرادیان؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر دواتگر


اثر قارچ های Glomus mosseae و Piriformospora indica و سطوح مختلف مواد آلی بر روابط بین صفات مرتبط با عملکرد گندم

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 211-226

یاسر یعقوبیان؛ خلیل عالمی سعید؛ همت اله پیردشتی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ولی فیضی اصل؛ عزت اله اسفندیاری


تاثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ذرت سینگل‌کراس 704 در رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)

دوره 4، شماره 3، آبان 1393، صفحه 229-237

قربان دیده باز مغانلو؛ مهدی جودی؛ احمد توبه؛ پرویز شریفی زیوه؛ محمدرضا شیری


تعیین آستانه تحمل به شوری لاین‌های امیدبخش گندم تحت شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 235-248

10.22124/cr.2019.14592.1522

مهدی شیران تفتی؛ هادی پیراسته انوشه؛ اشکبوس امینی سفیداب


بررسی عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های گندم و علف‌های هرز در کشت مخلوط گندم- نخود تحت مدیریت نیتروژن در کشت دیم

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 247-259

عبدالوهاب عبدالهی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ صفر نصراله زاده


بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Oryza sativa L.)

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 307-319

سمیه نصیری؛ جعفر اصغری؛ حبیب الله سمیع زاده؛ پرستو مرادی؛ فرزاد شیرزاد


اثر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 307-321

رحمت‌اله محمدی گنبد؛ مسعود اصفهانی؛ مظفر روستایی؛ حسین صبوری


شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 321-332

10.22124/c.2018.9213.1366

امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ اشکبوس امینی سفیداب؛ امیدعلی اکبرپور


اثر تنش خشکی انتهایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 341-352

مجید رجایی؛ سیروس طهماسبی؛ محمد جواد بیدادی؛ کاووس زارع؛ شهاب سرفرازی


برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گندم نان با استفاده از تلاقی‌های دای‌آلل

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 343-356

10.22124/c.2018.6037.1237

محتشم محمدی؛ پیمان شریفی؛ رحمت‌الله کریمی زاده؛ مظفر روستایی


بررسی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ارقام گندم نان با روش بوت استرپ

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 455-469

10.22124/c.2019.11977.1447

خدیجه دولتی پشم؛ امیدعلی اکبرپور؛ حمید رضا عیسوند


ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان اصلاح شده در کشور از نظر صفات مرتبط با جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش اسمزی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 503-518

10.22124/c.2018.6833.1269

حسین رامشینی؛ طاهره میرزازاده؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ فاطمه امینی؛ رضا امیری


اثر تنش خشکی بر میزان خسارت به غشای سلولی و عملکرد دانه سه هیبرید ذرت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 53-64

میثم نوروزیان؛ فرهاد جباری؛ خلیل جمشیدی؛ جلال صبا؛ مجید پوریوسف


مکان یابی QTL های کنترل کننده تحمل به سرما در برنج

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 59-68

دینا کبریایی؛ علی اعلمی؛ حبیب‌الله سمیع‌زاده لاهیجی؛ مهرزاد اله‌قلی‌پور


تأثیر اندازه بذر بر سرعت ظهور، شاخص های جوانه زنی، رشد گیاهچه و عملکرد چهار رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-82

متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی


بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 137-147

فرشاد سرخی لـله لو؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ جلیل شفق کلوانق؛ مجتبی فاتح