دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-153 
ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی بین ارقام برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 33-50

10.22124/c.2017.2427

ادیبه نیلی؛ بابک ربیعی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ علی اکبر عبادی