دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 451-603 
بررسی تنوع اگرو- مورفولوژیک در برخی از گونه های آژیلوپس ایران

صفحه 533-549

10.22124/c.2018.5267.1206

علیرضا پورابوقداره؛ جعفر احمدی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ محمد مقدم