دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 451-603 
4. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان اصلاح شده در کشور از نظر صفات مرتبط با جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش اسمزی

صفحه 503-518

حسین رامشینی؛ طاهره میرزازاده؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ فاطمه امینی؛ رضا امیری


6. بررسی تنوع اگرو- مورفولوژیک در برخی از گونه های آژیلوپس ایران

صفحه 533-549

علیرضا پورابوقداره؛ جعفر احمدی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ محمد مقدم


7. واکنش عملکرد و فیزیولوژی ذرت شیرین به کاربرد کود اوره پوشش دار در سطوح مختلف آبیاری

صفحه 551-562

نسرین فرید؛ سید عطااله سیادت؛ محمدرضا قلمبران؛ محمدرضا مرادی تلاوت