بررسی ساختار جمعیت و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 141-154

زینب محمدی؛ عاطفه صبوری؛ راویه حیدری؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمدرضا دادرس؛ صدیقه موسی نژاد


کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه ای در منطقه رشت

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 143-154

زکیه ابراهیم قوچی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ اکبر فرقانی


بررسی عملکرد دانه و پایداری عملکرد ارقام گندم معرفی شده در بیش از نیم قرن اخیر در ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 157-167

10.22124/c.2019.13311.1492

هادی علی پور؛ حسین عبدی؛ یوسف رحیمی؛ محمدرضا بی همتا


توزیع جغرافیایی ژن های بهاره سازی در ارقام و لاین های گندم ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 159-175

سید حمیدرضا رمضانی؛ محسن ابراهیمی؛ حبیب اله قزوینی؛ محمدرضا جلال کمالی


واکنش جذب تشعشع، ضریب خاموشی نور، عملکرد و اجزای عملکرد جو به الگوی کاشت و میزان بذر

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 185-199

منا سلیمانی عبیات؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاء‌الله سیادت


تاثیر سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 217-233

10.22124/c.2017.2548

امین عباسی؛ فریبرز شکاری؛ سید بهمن موسوی؛ عبداله جوانمرد


مقایسه کارایی پنوکسولام با برخی علف‌کش‌های رایج شالیزار

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 223-235

ولی اله معاذی کجل؛ بیژن یعقوبی؛ آتوسا فرحپور؛ مهدی مهرپویان؛ علی واحدی


تغییرپذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارهای استان خوزستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 227-237

علیرضا جعفرنژادی؛ مهدی همایی؛ غلامعباس صیاد؛ محمد بای‌بوردی


استفاده از شاخص های تحمل در تعیین بهترین روش مقاوم سازی ذرت علوفه ای هیبرید 540 به تنش خشکی در سطوح مختلف کود فسفر

دوره 4، شماره 3، آبان 1393، صفحه 239-251

مهدی رمضانی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مظفر شریفی؛ محمدرضا چائی چی


پایداری عملکرد دانه هیبریدهای امیدبخش ذرت (Zea mays L.) در مناطق مختلف کشور

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 249-259

10.22124/cr.2020.14791.1529

مجتبی جوکار؛ محمدرضا شیری؛ راحله خادمیان؛ رقیه امینیان


تجزیه پایداری لاین های پیشرفته جو در اقلیم گرمسیری گچساران

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 261-272

بهروز واعظی؛ جعفر احمدی؛ علیرضا پورابوقداره


کنترل علف های هرز و پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد به سولفونیل اوره‌ در ذرت

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 307-315

فریبا راست‌گردانی؛ عبدالرضا احمدی؛ نورعلی ساجدی؛ عبدالله ساجدی


شبیه سازی ماکروسکوپیک واکنش گندم دوروم به شوری طی دوره رشد رویشی

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 319-331

سارا حسینی؛ وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی


شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع آهن در دانه جمعیت هاپلوئیدهای مضاعف جو

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 321-334

شیوا قیطران پورسهریق؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ بهزاد صادق زاده


اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 323-337

حمیدرضا کمیلی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مسعود قدسی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدرضا جلال کمالی


بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان با استفاده از روش های چندمتغیره

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 333-344

10.22124/c.2018.10654.1405

محسن اسماعیل زاده؛ سیروس طهماسبی؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ حسین اکبری مقدم؛ خلیل محمودی؛ منوچهر سیاح فر؛ سید محمود طبیب غفاری؛ حسن زالی


ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گندم نان و دوروم بر اساس خصوصیات زراعی و برخی از صفات مرفولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 353-369

محسن سعیدی؛ مجید عبدلی؛ مهدی شفیعی ابنوی؛ ماهرخ محمدی؛ زهرا اسکندری قلعه


مقایسه اثر تنش شوری و کم آبی بر رشد و محتوای سدیم و پتاسیم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 465-476

محمود عطارزاده؛ محسن موحدی دهنوی؛ محمد رضا غفاریان هدش


برآورد هتروزیس تحمل به سرما در مرحله گیاهچه ای ذرت با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 471-482

10.22124/c.2019.11916.1445

زهرا عرفانی مقدم؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد؛ ویکتور رودریگز


تجزیهQTLبرخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد دانه در گندم تحت شرایط تنش گرمای انتهای فصل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 519-531

10.22124/c.2018.7048.1282

فرامرز سهرابی چاه حسن؛ محمود سلوکی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد


بیماری لکه‌قهوه‌ای برنج و شناسایی قارچ‌های ایجاد کننده آن در استان گلستان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 65-74

سید جواد صانعی؛ سید اسماعیل رضوی؛ سید محمود اخوت


تنوع آللی ژن های زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در گندم‌های پاییزه بومی ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 65-77

فاطمه شریعت؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ مجید نوروزی؛ مصطفی ولی زاده


تأثیر نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) روی خصوصیات کیفی رقم هاشمی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 69-76

سیده زهره اسعدی؛ سالار جمالی؛ فاطمه حبیبی؛ صمد صبوری