شناسایی ژنوتیپهای حساس و متحمل به تنش خشکی در گندم نان بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 293-305

زینب سلیمانی؛ حسینعلی رامشینی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ بهروز فوقی


ارزیابی صفات فیزیولوژیک، فنولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 327-340

لیلا زارعی؛ عزت اله فرشادفر؛ رضا حق پرست؛ رحمان رجبی؛ مریم محمدی سراب بادیه


هتروزیس و تجزیه دای آلل برای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 331-341

10.22124/c.2018.7126.1284

علیرضا حقیقی حسنعلیده؛ عزت الله فرشادفر؛ مهرزاد الله قلی پور


تاثیر مدیریت تلفیقی رژیم‌های آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگی های عصاره خاک شالیزار

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 437-450

تیمور رضوی پور؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ حجت امامی؛ مسعود کاووسی


بررسی ژنتیکی عملکرد گندم و صفات وابسته به آن بااستفاده از تجزیه دای‌آلل تحت شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 443-454

10.22124/c.2019.12681.1471

محمد ضابط؛ امیر ابراهیم زاده؛ زهره علیزاده؛ علیرضا صمدزاده


اثر سیستم‌های کشت و تغذیه برگی با کود روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آب مصرفی برنج

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 43-55

احمد رمضانی؛ علی سروش زاده؛ محمود صلحی


تاثیر منابع مختلف کودی بر ویژگی‌های کیفی ذرت علوفه‌ای تحت تنش کم آبی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 43-54

10.22124/c.2019.12244.1453

فرزاد قدرتی آورسی؛ جلال جلیلیان؛ سینا سیاوش مقدم


اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک مرتبط با قدرت منبع در چهار ژنوتیپ گندم نان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 45-65

شیوا اردلانی؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمداقبال قبادی؛ مجید عبدلی


بررسی صفات بیوشیمیایی و شیمیایی ژنوتیپ‌های مختلف برنج تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 45-58

احمد مجیدی مهر؛ رضا امیری فهلیانی؛ اسد معصومی اصل


کنترل شیمیایی علف‌های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-56

10.22124/c.2018.6695.1259

فرزانه اسداللهی شریفی؛ هاشم امین پناه؛ بیژن یعقوبی


مدل سازی واکنش سرعت جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف برنج نسبت به دما

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 123-135

حسین صبوری؛ عاطفه صبوری؛ احمدرضا دادرس


اثر صفات فیزیولوژیک گندم بر کارآیی مصرف آب فتوسنتزی در شرایط دیم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 131-141

الهه شادان؛ جلال صبا؛ فرید شکاری


ارزیابی پاسخ به تنش شوری در برخی ارقام گندم نان به کمک شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-157

معصومه کنفی لسکوکلایه؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک


بررسی عوامل موثر در دستیابی به کشاورزی پایدار در تولید برنج استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان رشت)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 167-185

10.22124/cr.2023.23668.1755

سمیراء جوادی باغی؛ محمد کریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی


قابلیت رقابت علف هرز پیزور دریایی (Bolboschoenus planiculmis) با ارقام برنج هاشمی و خزر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 185-198

10.22124/c.2018.7567.1307

زهره قجقی؛ المیرا محمدوند؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری